Club reglement BMX | MTB | G-BMX 2023

Om een goede werking van de club te garanderen zijn hieronder enkele huisregels waaraan de leden
en entourage zich moeten houden.

Discipline BMX

 • BMX lidgeld voor leden met een wedstrijd vergunning van Cycling Vlaanderen bedraagt 80 €
  per kalenderjaar.
 • BMX lidgeld voor een volgend lid uit hetzelfde gezin met een wedstrijd vergunning van
  Cycling Vlaanderen bedraagt 60 € per kalenderjaar.
 • BMX lidgeld voor leden met een recrea vergunning van Cycling Vlaanderen bedraagt 80 € per
  kalenderjaar.
 • BMX recrea leden hebben geen recht op korting bij een eventueel volgend lid uit hetzelfde
  gezin.
 • In het lidgeld voor BMX is inbegrepen één clubshirt per jaar, behalve leden die ook lid zijn
  van een geregistreerd team, zij krijgen geen clubshirt maar betalen wel evenveel lidgeld.
 • Het is verplicht het BMX clubshirt te dragen in alle nationale en internationale wedstrijden,
  inclusief de trainingen vooraf en podium achteraf, tenzij men lid is van een geregistreerd
  team bij Cycling Vlaanderen.
 • Men mag niet met een BMX crossbroek rijden met andere reclame dan diegene die door de
  club is vast gelegd tenzij men rijd met een neutrale merkbroek.
 • Wie een wedstrijd in een andere wielerdiscipline gaat rijden is verplicht de desbetreffende
  clubkleding te dragen welke in dat jaar van toepassing is.
 • Rijd men toch met andere kleding, 1ste maal mondelinge verwittiging, 2de maal schriftelijke
  verwittiging, 3de maal uitsluiting uit de club.
 • Er kan nieuwe of extra clubkleding BMX aangekocht worden.
 • Wordt men nationaal kampioen BMX in de officiële categorieën geeft de club een shirt met
  nationale linker mouw, indien men er mee moet rijden in de wedstrijden.
 • Wordt men provinciaal of Vlaams kampioen in de officiële categorieën geeft de club een shirt
  in het desbetreffende design indien men dit moet dragen in de wedstrijden.
 • Alle leden BMX zijn verplicht om een wedstrijd of recrea vergunning te nemen bij Cycling
  Vlaanderen.
 • Het is niet mogelijk om als trainingslid BMX aan te sluiten bij off-road club BMX 2000 DESSEL
  vzw.
 • Het is niet mogelijk om aan te sluiten bij de club indien u niet woonachtig bent in België.
 • Als recreatief lid BMX kan je maximaal aansluiten in de club tot het jaar dat men 11 jaar
  wordt.
 • Betaal je lidgeld BMX of MTB met wedstrijdvergunning ben je verplicht om minstens de helft
  van de wedstrijden die voorkomen op de desbetreffende kalenders te rijden als BMXer of
  mountainbiker.
 • Het nemen van een promo-vergunning bij Cycling Vlaanderen wordt maximaal voor 2 jaar
  toegestaan.
 • Het 3de jaar wordt er van de leden verwacht dat ze een wedstrijdvergunning nemen bij
  Cycling Vlaanderen.
 • Tijdens de trainingen is het binnenterrein alsook de startheuvel en finish gedeelte van het
  BMX circuit verboden terrein voor de ouders, familie, vrienden of supporters van de leden,
  enkel met toestemming van de dienstdoende trainer kan dit toegestaan worden.

Discipline MTB

 • MTB lidgeld voor leden met een wedstrijd vergunning van Cycling Vlaanderen bedraagt 120 € per kalenderjaar.
 • MTB lidgeld voor een volgend lid uit hetzelfde gezin met een wedstrijd vergunning van Cycling Vlaanderen bedraagt 100 € per kalenderjaar.
 • MTB lidgeld voor leden met een recrea vergunning van Cycling Vlaanderen bedraagt 160 € per kalenderjaar.
 • MTB recrea leden hebben geen recht op korting bij een eventueel volgend lid uit hetzelfde gezin.
 • In het lidgeld (wedstrijd+recrea) MTB is inbegrepen, korte boek, shirt korte mouw, shirt lange mouw.
 • De verkregen MTB kledij die het lopende jaar geld moet gedragen worden in alle wedstrijden, podiums, op de clubtrainingen en alle officiële trainingen van Cycling Vlaanderen.
 • Er kan nieuwe of extra clubkleding MTB aangekocht worden op vooraf bepaalde momenten.
 • Wordt men provinciaal, vlaams of nationaal kampioen MTB geeft de club een shirt met korte mouw in het desbetreffende design.
 • Wedstrijd vergunninghouders MTB kunnen ook deelnemen aan alle clubtrainingen BMX.
 • Mountainbike trainingsleden kunnen niet deelnemen aan de clubtrainingen BMX.
 • Alle leden MTB zijn verplicht om een wedstrijd of recrea vergunning te nemen bij Cycling Vlaanderen.
 • Betaal je lidgeld BMX of MTB met wedstrijdvergunning ben je verplicht om minstens de helft van de wedstrijden die voorkomen op de desbetreffende kalenders te rijden als BMXer of mountainbiker.
 • Het nemen van een promo-vergunning bij Cycling Vlaanderen wordt maximaal voor 2 jaar toegestaan.
 • Het 3de jaar wordt er van de leden verwacht dat ze een wedstrijdvergunning nemen bij Cycling Vlaanderen.

Discipline G-BMX

 • G-BMX lidgeld bedraagt 50 € per kalenderjaar.
 • G-BMX lidgeld voor een volgend G-BMX lid uit hetzelfde gezin betaald 30 € per kalenderjaar.
 • In het lidgeld G-BMX is inbegrepen één clubshirt per jaar.

Algemeen

 • Het lidgeld van alle disciplines dient betaald te zijn voor 15 januari van het lopende jaar.
 • Het wordt verondersteld dat beide of minimaal één van de ouders vrijwillig helpt tijdens de organisaties van de club, alsook bij eventuele werken op of rond het JOEL SMETS BMX CIRCUIT gedurende het jaar.
 • Er mag door de leden, ouders of aanverwanten de club op geen enkele manier schade toe gebracht worden wat de werking van de club in het gedrang kan brengen of de naam van de club in een slecht daglicht brengt. Wordt dit toch gedaan zullen de nodige wettelijke stappen ondernomen worden.
 • Pest gedrag op de trainingen en wedstrijden wordt niet getolereerd door de club, indien de club hiervan op de hoogte is en het pest gedrag is bewezen zal de club volgende stappen ondernemen, eerst een gesprek met de pester en de ouders indien het een minderjarige betreft, als het pest gedrag daarna nog aanhoud zal meteen uitsluiting uit de club volgen.
 • De club heeft twee personen die aangesteld zijn als A.P.I. (aanspreekpunt integriteit), bij één van hen kan je terecht en deze persoon zal je anonimiteit bewaren en het probleem voorleggen bij het bestuur.
 • Als leden, ouders, familie, vrienden of supporters problemen hebben met de clubwerking kunnen deze altijd besproken worden met het bestuur op een bestuursvergadering of een bijeenkomst met de betrokken partijen.
 • Indien er dreigementen zijn richting bestuursleden, verbaal, geschreven via brief of via berichten op sociale media zoals facebook, instagram, twitter, messenger, whatsapp, snapchat of dergelijke heeft het bestuur het recht deze personen terecht te wijzen en indien nodig over te gaan tot uitsluiting van de club, dit geld voor de aangesloten leden alsook voor de ouders van de minderjarige aangesloten leden.
 • Tijdens de trainingen is men verplicht de regels te volgen die door de trainers worden aangegeven, gebeurt dit niet kan de trainer van dienst de rijder vragen de training te verlaten.
 • Alleen de trainerscommissie beslist in welke groep iemand mag trainen.
 • Leden die betrapt worden op het gebruiken, verhandelen of in het bezit zijn van verboden middelen (doping) die voorkomen op de lijst van het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA) zullen met onmiddellijke ingang uitgesloten worden uit off-road club BMX 2000 DESSEL vzw.
 • Als er aan deze voorwaarden niet voldaan wordt heeft de club het recht deze personen terecht te wijzen of overgaan tot uitsluiting zonder terugbetaling van het lidgeld.
 • Het uitgesloten lid kan op geen enkele manier kosten veroorzaakt door deze uitsluiting op de

VZW verhalen

 • Er wordt geen lidgeld terug betaald als het lid beslist na de betaling van het lidgeld om te stoppen en of uit de club stapt.
 • Beide partijen erkennen de reglementen van Cycling Vlaanderen, Belgian Cycling en de UCI te zullen respecteren.
 • Bij herhaaldelijk wangedrag van de renner of meer dan één keer een inbreuk te hebben gedaan op bovenstaand club regelement dient de club de zaak aanhangig te maken bij de bevoegde instanties van Cycling Vlaanderen.
 • Doch enkel na de renner aangetekend in gebreke gesteld te hebben en de renner voorafgaandelijk door het bestuur gehoord te hebben.
 • De renner kan zijn vrije overgang aanvragen tussen 1 oktober en 31 oktober. Deze dient digitaal te gebeuren via de website van Cycling Vlaanderen. Er kan en mag op geen enkele wijze enige vergoeding onder welke benaming of vorm gekoppeld worden aan de gevraagde vrije overgang.
 • Bij ernstige tekortkomingen door één der partijen wordt de overeenkomst beëindigd mits onverwijld een aangetekend schrijven binnen de 3 dagen, te richten aan de in gebreke blijvende partij.
 • De ernstige tekortkomingen dienen gedetailleerd beschreven te worden in het aangetekend schrijven.
 • Bij betwisting dient de zaak aangekaart te worden bij Cycling Vlaanderen.
 • Indien de club zijn verplichtingen inzake trainingen, kledij enz., niet nakomt, dient de renner de zaak te melden aan het bondsparket bij Cycling Vlaanderen.